[Thích Cố] Hình cảnh lưu manh và Đầu bếp bạo lực – Chương 1 part 2

Tác giả: Tá Ủng Hựu Bão
Dịch – Edit: QT – Hàn Lãnh
Beta: Dạ già Lãng tai aka Dạ Lãnh 
Thể loại: Thích Cố hiện đại,  hài bựa EG

Hình cảnh lưu manh và Đầu bếp bạo lực

Đọc tiếp [Thích Cố] Hình cảnh lưu manh và Đầu bếp bạo lực – Chương 1 part 2

[Thích Cố] Hình cảnh lưu manh và Đầu bếp bạo lực (mơi hàng)

Tác giả: Tá Ủng Hựu Bão
Dịch – Edit: QT – Hàn Lãnh
Thể loại: Thích Cố hiện đại,  hài bựa EG

Hình cảnh lưu manh và Đầu bếp bạo lực

Đọc tiếp [Thích Cố] Hình cảnh lưu manh và Đầu bếp bạo lực (mơi hàng)