Sinh thần khoái hoạt, và “Là em tự đa tình [tiểu Wa]” :”>

Nga ~ Hôm nay là sinh thần của bạn Lãnh đó :”> Vì thế bạn Lãnh tự mình làm một cái MV đúng với tâm trạng bạn Lãnh dạo này :”> Ai, các nàng nếu có quan tâm thì quan tâm Wa trong MV nha ~ đừng quan tâm mấy dòng nhảm ruồi này của bạn Lãnh vì bạn Lãnh hiện giờ đang ba trấm cực độ ý >”<

Đọc tiếp Sinh thần khoái hoạt, và “Là em tự đa tình [tiểu Wa]” :”>